Školní řád

Image

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání

1.1 Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání

podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2. 1 Každé přijaté dítě má právo
na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými
zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

2. 5. Dítě má povinnost
dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ,
dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy,
šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami,
vzájemně si pomáhat a neubližovat si,
dodržovat osobní hygienu,
oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu,
oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné
i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,
dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy
k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3. Práva zákonných zástupců

3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí.

3.2 Ochrana osobnosti ve škole (dítě)
Zákonní zástupci dětí mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz
osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí
ředitele školy k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR, zpracování osobních
údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie)
je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců, povinnosti pedagogických zaměstnanců

4. 1 Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

4.2 Povinnosti pedagogických pracovníků - ochrana osobnosti ve škole (učitel)
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,
zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v
období od 2. května do 16. května. Termín bude upřesněn a včas oznámen
obvyklým způsobem: na plakátech, místním rozhlasem, na webových
stránkách školy.
Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

5.2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ,
potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že e proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

5. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

5. 4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním
řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění.

7. Ukončení předškolního vzdělávání

7. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném
zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání
po dobu delší než dva týdny,
zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské
poradenské zařízení,
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo
úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem
jiný termín úhrady.

7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

8. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

8. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

9. Docházka a způsob vzdělávání

9. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

9. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně od 8.00 do 12.00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. V důsledku krizových nebo mimořádných opatření ( např. epidemie
Covid – 19) má mateřská škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí
většina těchto dětí.

9. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy omluví písemně na omluvném listě s uvedením důvodů absence.

9. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

10. Individuální vzdělávání

10.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro
dítě
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

10. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

11. Přebírání/ předávání dětí

11.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy.

11.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

11.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

11.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
případně se obrátí na Policii ČR.

11. 5 Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy


12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

12. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 16:00 hod.

12. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.
Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

12. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu

 • 6:30 – 7:30 Příchod dětí do mateřské školy,scházení ve tř. Pastelky, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do kmenových tříd, volně spontánní zájmové aktivity, v době covidové pandemie zvlášť I. a II. podlaží
 • 8:00 – 8:30 Spontánní aktivity, pohybové
 • 8:30 – 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina
 • 9:00 - 9:45 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
  zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity
 • 9:45 -11:45 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
 • 11:45 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
 • 12:15 -13:45 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
  individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a s předškoláky
 • 13:45 -14:15 Odpolední svačina, osobní hygiena
 • 14:00 -16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
  zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,
  od 15.00 hodin společné hry ve tř. Pastelky do odchodu domů,
  v době covidové pandemie zvlášť I. a II. podlaží

Začátek povinného předškolního vzdělávání určí ředitelka školy v časovém rozmezí od 7:00 do 9:00 hodin a rozsah uvede ve školním řádu - v MŠ Ždánice je stanoven rozsah povinného předškolního vzdělávání od 8.00 do 12.00 hodin.

12. 4 Úhrada plateb
Úhrada úplaty za vzdělávání Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:
Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 200,- Kč měsíčně při
celodenní docházce, při polodenní docházce v případě omezené docházky – 130,- Kč.
Pokud dojde k uzavření školy (krizový stav), stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty
poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.

Úhrada plateb
Zákonní zástupci dodržují při úhradě plateb podmínky stanovené ve směrnici.
Způsob platby úplaty a stravného:

 1. bezhotovostně – na základě vyřízeného souhlasu s inkasem u své banky
 2. hotově - ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí ŠJ
 3. kulturní akce se platí hotově zálohově – 200,-Kč na každé pololetí.
 4. záloha na bezpečnostní čipy při nástupu do MŠ - 100,- za 1 ks

  Poplatky za stravné       Děti do 6 let                    Děti 7 – 10 let

  Přesnídávka                              10,- Kč                                11,- Kč
  Oběd                                           21,- Kč                                23,- Kč
  Svačinka                                       9,- Kč                                 9,-  Kč
  Celkem                                        40,- Kč                               43,- Kč

Děti jsou zařazovány do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v uvedeném školním roce.

12. 5 Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů, pouze v první den nepřítomnosti. Při mimořádném odchodu dítěte po obědě lze odhlásit odpolední svačinku ráno při příchodu dítěte.

12. 6 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

12. 7 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě na nástěnkách ve škole a na webových stránkách. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

12. 8 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně, telefonicky – tel. č. 518 633 688,
e mailem – jidelna@mszdanice.cz
osobně u vedoucí ŠJ, kuchařek nebo u kterékoliv učitelky.

12. 9 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo telefonicky.

12. 10 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

13. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě..

13. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně.

13. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

13. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, při výletech, určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

13. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Zákonný zástupce – rodič, zodpovídá za to, že předá dítě do MŠ bez akutních zdravotních potíží.

13. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

13. 7 Školní budova je přístupná zvenku pro zaměstnance i rodiče pouze s čipy, v budově je
nainstalováno bezpečnostní a kamerové zařízení. Každý ze zaměstnanců školy, který
otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se
nepohybovali bez dozoru zaměstnanců školy po budově. Během provozu školy jsou
zevnitř volně otevíratelné dveře hlavních vchodů i všech únikových východů.

13. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

13. 9 Ve smyslu evropského nařízení k GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat azneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

Školní řád v PDF.

Adresa školy:
U Hřbitova 788
696 32 Ždánice
IČO: 75023610

Kontakty

Ředitelka školy:
Ivona Čadílková:  518 633 688, 725 997 953

E-mail: reditelka@mszdanice.cz

ID datové schránky:
mv2k4x7